Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (lần 1)
01.Nội quy làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Chi tiết xem tại đây)
02.BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (Chi tiết xem tại đây)
03.BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và tài liệu liên quan (Chi tiết xem tại đây)