Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020:
1a. Thư mời tham dự ĐHCĐ (Chi tiết xem tại đây)
1b. Invitation letter (For details)
2a. Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự ĐHCĐ (Chi tiết xem tại đây)
2b. Confirmation letter (For details)
3a. Mẫu Thẻ biểu quyết (Chi tiết xem tại đây)
3b. Voting Card (sample)(For details)
4a. Mẫu Phiếu biểu quyết(Chi tiết xem tại đây)
4b. Voting Paper (sample) (For details)