Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thành công tốt đẹp

Lượt xem:1821
Ngày đăng:30/06/2018
Cỡ chữ
Bản in
Sáng ngày 29/6/2018 tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 290 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 320.058.600 cổ phần đã về dự Đại hội.Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 người: Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hùng Việt - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Cao Trung Ngoan - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, ông Vũ Tuấn Dương - Thành viên HĐQT, bà Trần Thị Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty. Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội.Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.Các đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời tiến hành bầu bổ sung, thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng gồm các thành viên sau: 
1. Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
2. Ông Nguyễn Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị. 
3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị . 
4. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị. 
5. Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 
6. Ông Vũ Quyết Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.Nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được nhất trí thông qua như: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty... Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt cổ đông tặng hoa cảm ơn các ông, bà nguyên thành viên HĐQT và chúc mừng các thành viên HĐQT bầu mới.

Tin và ảnh: VPCTTOP
Tin liên quan