Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2015

Lượt xem:7649
Ngày đăng:11/04/2015
Cỡ chữ
Bản in

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông 2015. Chi tiết xem tại đây.

2. Giấy xác nhận – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2015. Chi tiết xem tại đây.

3. Nội dung Đại hội. Chi tiết xem tại đây.

4a. Báo cáo tóm tắt của HĐQT - Kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch 2015. Chi tiết xem tại đây.

4b. Phụ lục Báo cáo tóm tắt. Chi tiết xem tại đây.

5a. Báo cáo tài chính riêng 6 tháng cuối năm - CHP. Chi tiết xem tại đây.

5b. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng cuối năm - CHP. Chi tiết xem tại đây.

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014. Chi tiết xem tại đây.

7. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS.
Chi tiết xem tại đây.

8. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Chứng khoán. Chi tiết xem tại đây.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015. Chi tiết xem tại đây.

10. Tờ trình đầu tư dự án xây dựng Cảng Lạch Huyện. Chi tiết xem tại đây.


TOP
Tin liên quan