Thông báo nội bộ về kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo nội bộ về kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo nội bộ về kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị CTCP Cảng Hải Phòng năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị CTCP Cảng Hải Phòng năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị CTCP Cảng Hải Phòng năm 2016
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng
Thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác (thông báo số: 6496/TB-CHP ngày 16/11/2016)

Thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác (thông báo số: 6496/TB-CHP ngày 16/11/2016)

Thay đổi Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (Cơn bão số 7 - SARIKA): Toàn cảng ổn định sản xuất bình thường bắt đầu từ 12h00’ ngày 19/10/2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (Cơn bão số 7 - SARIKA): Toàn cảng ổn định sản xuất bình thường bắt đầu từ 12h00’ ngày 19/10/2016

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BỜ (Cơn bão số 7 - SARIKA)
Toàn cảng ổn định sản xuất bình thường bắt đầu từ 12h00’ ngày 19/10/2016