Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý khai thác container và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý khai thác container và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý khai thác container và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
Thông báo kết quả đo đạc độ sâu khu nước trước bến  tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Thông báo kết quả đo đạc độ sâu khu nước trước bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Thông báo kết quả đo đạc độ sâu khu nước trước bến  tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.
Cảng Hải Phòng thay đổi Người đại diện phần vốn góp của công ty tại Cảng Đình Vũ.

Cảng Hải Phòng thay đổi Người đại diện phần vốn góp của công ty tại Cảng Đình Vũ.

Cảng Hải Phòng thay đổi Người đại diện phần vốn góp của công ty tại Cảng Đình Vũ.

Thông báo nội bộ về kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo nội bộ về kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo nội bộ về kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị CTCP Cảng Hải Phòng năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị CTCP Cảng Hải Phòng năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị CTCP Cảng Hải Phòng năm 2016