Mời thuê các bến phao của Cảng Hải Phòng tại khu vực sông Bạch Đằng

Mời thuê các bến phao của Cảng Hải Phòng tại khu vực sông Bạch Đằng

Mời thuê các bến phao của Cảng Hải Phòng tại khu vực sông Bạch Đằng
Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý khai thác container và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý khai thác container và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống phần mềm quản lý khai thác container và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
Thông báo kết quả đo đạc độ sâu khu nước trước bến  tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Thông báo kết quả đo đạc độ sâu khu nước trước bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Thông báo kết quả đo đạc độ sâu khu nước trước bến  tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.