Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Lượt xem:1416
Ngày đăng:11/04/2017
Cỡ chữ
Bản in
1. Nội dung chương trình. Chi tiết xem tại đây.
2. Nội quy làm việc của Đại hội. Chi tiết xem tại đây.
3. Báo cáo của HĐQT
3.1 Báo cáo của HĐQT. Chi tiết xem tại đây.
3.2 Báo cáo sản xuất kinh doanh. Chi tiết xem tại đây.
3.3 Báo cáo đầu tư. Chi tiết xem tại đây.
4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. Chi tiết xem tại đây. 
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. Chi tiết xem tại đây.
6. BCTC năm 2016 đã kiểm toán và giải trình liên quan:
6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất 2016. Chi tiết xem tại đây.
6.2 Báo cáo tài chính riêng năm 2016. Chi tiết xem tại đây.
6.3 Giải trình biến động trong BCTC năm 2016 đã kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.
6.4 Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC năm 2016. Chi tiết xem tại đây.
6.5 Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2016 đã kiểm toán. Chi tiết xem tại đây.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. Chi tiết xem tại đây.
8. Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và kế hoạch 2017. Chi tiết xem tại đây.
9. Báo cáo Phương án vay trả cầu 4,5 bến Cảng Chùa Vẽ. Chi tiết xem tại đây.
10. Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu, chủ trương đầu tư 02 bến cảng tại khu vực Lạch Huyện. Chi tiết xem tại đây.
11. Báo cáo của Ban kiểm soát. Chi tiết xem tại đây.
12. Quy chế biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết xem tại đây.
13. Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết xem tại đây.
TOP
Tin liên quan