Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thành công tốt đẹp

Lượt xem:2375
Ngày đăng:25/04/2017
Cỡ chữ
Bản in
Sáng ngày 24/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng để xem xét, thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội. Về dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cùng sự có mặt đông đủ của quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. 

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch: Ông Phùng Xuân Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa; 

Các ủy viên Đoàn chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Hùng Việt – Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc; Ông Trương Văn Thái - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc; Ông Cao Trung Ngoan - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc; Ông Vũ Tuấn Dương - Thành viên HĐQT. 

Ông Nguyễn Hùng Việt – Thành viên HQĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phường hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. 

Ông Vũ Tuấn Dương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Quy chế Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ CTCP Cảng Hải Phòng và Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty
 
Ông Cao Trung Ngoan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Báo cáo thù lao HĐQT/BKS 2016 và kế hoạch năm 2017; 

Ông Trương Văn Thái – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng trình bày Báo cáo phương án trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng; Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
 
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình. 


Chúc mừng ông Bùi Chiến Thắng - Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về nghỉ chế độ theo quy định 

Tin và ảnh: TĐTT 

TOP
Tin liên quan