NĂNG LỰC TIẾP NHẬN TÀU

 Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu:
     - Tổng số 11 cầu với tổng chiều dài 1.717m
     - Khu vực hàng bách hóa tổng hợp: từ cầu 1 đến cầu 11
     - Bốc xếp đồng thời được 11 tàu với 6.000.000 tấn/năm.


Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ:
     - Tổng số 5 cầu với tổng chiều dài 848 m
     - Bốc xếp đồng thời được 05 tàu với  550.000 TEU/năm
.

Chi nhánh Cảng Tân Vũ:
     - Tổng số 5 cầu với tổng chiều dài 1.002 m
     - Bốc xếp đồng thời được 05 tàu


Bến phao Bạch Đằng:
     - Số lượng bến phao: 3 phao.
    - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 7.000 DWT


Khu chuyển tải Lan Hạ:
     - Số lượng điểm neo: 3 điểm.
     - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 40.000 DWT


Khu chuyển tải Hạ Long - Hòn Gai:

     - Số lượng điểm neo: 7 điểm.
     - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 30.000 DWT


Khu chuyển tải Bến Gót:
     - Số lượng điểm neo: 2 điểm.
     - Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 15.000 DWT