Qui trình ký hợp đồng tại Cảng Hải Phòng

Qui trình ký hợp đồng tại Cảng Hải Phòng

Cảng và khách hàng kiểm tra, theo dõi thực hiện hợp đồng, luân chuyển chứng từ
Quy trình thủ tục giao nhận hàng

Quy trình thủ tục giao nhận hàng

Giám sát việc Giao/nhận hàng từ Tàu/Kho bãi Cảng lên phương tiện của Chủ hàng hoặc ngược lại.