Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thành công tốt đẹp

Sáng ngày 24/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng để xem xét, thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội.
Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản cuộc hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017.