Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thư mời họp và giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017.
Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng

Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 2017
CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

CTCP Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.