Thư mời họp và tài liệu Đại hội cổ đông 2019

Lượt xem:88
Ngày đăng:10/06/2019
Cỡ chữ
Bản in
01.Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2019 (Chi tiết xem tại đây)
02.Invitation letter (Chi tiết xem tại đây)
03.Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết xem tại đây)
04.Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Chi tiết xem tại đây)
05.Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông 2019 (Chi tiết xem tại đây)
06.Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
07.Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (Chi tiết xem tại đây)
08.Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)
TOP
Tin liên quan