Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại / Fax / Email liên hệ

Trương Văn Thái

Trưởng ban

Điện thoại / Fax: 0225.3551845 / 0225.3686706
Email: thaitv@haiphongport.com.vn

Hoàng Thế Tương

Thường trực

Điện thoại / Fax: 0225.3859953 / 0225.3686959
Email: vietnh@haiphongport.com.vn

Nguyễn Tường Anh

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.3797699 / 0225.3859940
Email: thangbc@haiphongport.com.vn

Trương Văn Thái

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.3551845 / 0225.3686706
Email: thaitv@haiphongport.com.vn

Cao Trung Ngoan

Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại / Fax: 0225.3859168 / 0225.3859158
Email: ngoanct@haiphongport.com.vn

 Phạm Hồng Minh
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0225.3859454
Email: minhph@haiphongport.com.vn
 Phan Tuấn Linh
Phó Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0225.38552519
Email: linhpt@haiphongport.com.vn