Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng quyết đinh về việc  ban hành  Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty (Chi tiết xem tại đây).