Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1
Cảng Hải Phòng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 (Chi tiết xem tại đây).