Ủy quyền điều hành hoạt động HĐQT
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo về việc Ủy quyền điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty  (Chi tiết xem tại đây).