HĐQT giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng
Hội đồng quản trị giao cho Ông Cao Trung Ngoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng kể từ ngày 01/10/2018 cho đến khi có nhân sư Tổng giám đốc mới.
Chi tiết xem tại đây).