Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ( Chi tiết xem tại đây).