Thông báo họp ĐHCĐ 2018
- Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).
- Invitation - Annual General meeting of Shareholders 2018 (Chi tiết xem tại đây).
- Giấy xác nhận /ủy quyền tham dự Đại cổ đông năm 2018 (Chi tiết xem tại đây).